Regulamin

Warunki korzystania z serwisu Oglosimy.pl

 1. Postanowienia wstępne

Korzystając z serwisu Ogłosimy.pl oraz wszelkiego rodzaju powiązanych z nim aplikacji, powiadomień, API, lub jakichkolwiek udostępnianych przez nasz serwis usług, zwanych w dalszej części warunków korzystania "Usługami", potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujesz niniejsze warunki użytkowania zwane w dalszej części "Warunkami".

Opisane tutaj Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a Operatorem określającą użytkowanie Usług. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej zapisami. Jeżeli nie zgadzasz się na zawarcie tej umowy nie możesz korzystać z naszych Usług i powinieneś opuścić tą stronę.

2. Akceptacja Warunków

Korzystanie z naszych Usług oraz akceptacja Warunków korzystania jest niemożliwa jeśli ze względów na swój wiek nie posiadasz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz gdy Twoje prawo do czynności prawnych lub prawo korzystania z usług zostało ograniczone na podstawie przepisów adekwatnego prawa mającego w Twoim przypadku zastosowanie.

3. Zmiany Warunków

Zastrzegamy sobie prawo oraz możliwość do zmiany naszych Warunków korzystania oraz Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia zmian jako użytkownik zostaniesz niezwłocznie poinformowany o zaistniałych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, zanim nowe Warunki (w dalszej części zwane "Nowymi Warunkami") zaczną obowiązywać, chyba że zmiany nie będą miały bezpośredniego wpływu na użytkowanie czyli będą związane ze sprawami administracyjnymi lub prawnymi. Wyrażasz zgodę by zostać poinformowany o Nowych Warunkach poprzez zamieszczenie ich w naszym serwisie (Usługach), a także akceptujesz fakt, iż korzystanie przez Ciebie z Usług po dacie rozpoczęcia obowiązywania Nowych Warunków (lub działania, które będą na to wskazywały) oznacza Twoją zgodę na Nowe Warunki.

4. Warunki specjalne

W niektórych przypadkach możemy oferować specjalne produkty, usługi, aplikacje które mogą posiadać własne warunki użytkowania (w dalszej części nazywane "Warunkami specjalnymi") będące uzupełnieniem Warunków. W momencie zaistnienia rozbieżności pomiędzy Warunkami a Warunkami specjalnymi, stosowane będą te ostanie jedynie w zakresie zaistniałych rozbieżności.

5. Nasze Usługi

Udostępniamy Ci platformę za pośrednictwem której możesz zamieszczać, edytować, przeglądać oraz wyszukiwać ogłoszenia a także publikować reklamy oraz inne wartości on-line. Użytkownicy mogą korzystać z oferowanych przez nas usług do komunikacji oraz przeprowadzania transakcji jednak my nie uczestniczymy i nie jesteśmy stroną żadnej transakcji pomiędzy użytkownikami. Rozumiesz i akceptujesz, iż korzystasz z usługi i/lub uczestniczy w transakcjach na tylko i wyłącznie własne ryzyko. Usługi podstawowe przez nas oferowane są bezpłatne, jednak zastrzegamy sobie prawo do oferowania płatnych produktów lub usług.

6. Konta Użytkowników

W przypadku chęci dostępu do niektórych funkcji Usług niezbędne może być założenie przez Ciebie konta. W przypadku tworzenia takiego konta, musisz podać prawdziwe i kompletne informacje oraz użyć adresu e-mail, który Cię identyfikuje.

Jesteś jedynym użytkownikiem założonego konta i zgadzasz się nie możesz sprzedać, udzielić licencji, przetransferować, współdzielić, ani przekazać konta oraz praw do konta innej osobie lub podmiotowi. Jesteś zobligowany do bezpiecznego przechowywania hasła oraz danych swojego konta.

W sytuacjach gdyby doszło do nieautoryzowanego dostępu do Twojego konta, użycia hasła lub złamania procedur bezpieczeństwa prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o zaistniałej fakcie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku użycia Twojego konta lub hasła przez osoby trzecie zarówno za jak i bez Twojej wiedzy.

Przyjmujesz do informacji oraz zgadzasz się, że tworzenie wielu kont dla jednego użytkownika oraz tworzenie kont przez jednego użytkownika dla innych osób lub podmiotów bez naszej wcześniejszej zgody jest niedozwolone.

Jako użytkownik nie możesz tworzyć kont za pomocą nieautoryzowanych sposobów, włączając w to wszelkiego rodzaju automaty, skrypty, boty, spidery, crawlery cz też scrapery.

Przyjmujesz do informacji i zgadzasz się na to że Twoje konto może zostać zamknięte w dowolnym momencie, w szczególności w przypadkach złamania lub zamiaru złamania tych Warunków.

7. Treści Użytkownika

Usługi jakie Ci udostępniamy posiadają treści od nas, Ciebie i innych Użytkowników. Do tych treści zaliczamy teksty, oprogramowanie, pliki, grafiki, skrypty, zdjęcia, dźwięki, video, treści audiowizualne, materiały interaktywne oraz inne materiały dostępne na lub za pośrednictwem naszych usług. Należy wziąć pod uwagę, iż za pośrednictwem oferowanych przez nas Usług mogą być dostępne treści powszechnie uznane za materiały dostępne tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich w związku z powyższym dostęp do tych treści mogą mieć jedynie osoby pełnoletnie.

8. Licencja na korzystanie z Usług

Jako właściciele Usług udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej oraz niezbywalnej licencji na cały świat umożliwiając dostęp oraz użytkowanie Usług do celów osobistych. Niniejsza Licencja ma charakter indywidualny i nie można jej przekazać ani zbyć na rzecz innej osoby lub podmiotu. Licencja umożliwia Ci jedynie użytkowanie oraz dostęp do Usług w sposób określony przez Warunki.

9. Prawa

Korzystając z naszych Usług nie przekazujesz nam praw własności do żadnych Treści, które umieścisz na lub za ich pośrednictwem. W zamian udzielasz nam jedynie nieodpłatnej, niewyłącznej i zbywalnej licencji na cały świat do użytkowania, kopiowania, przetwarzania, odtwarzania, adaptacji, modyfikacji, publikacji, transmitowania, wyświetlania i dystrybucji treści którą zamieściłeś na lub za pośrednictwem Usług.

Wyrażasz zgodę na to, że Usługa może być wspierana za pomocą przychodów, które pochodzą z reklam oraz z tym, że możemy wyświetlać reklamy i inne materiały promocyjne na, w pobliżu, w połączeniu z Twoją Treścią lub na Usługach.

Jako użytkownik i autor zamieszczanych treści jesteś za nie odpowiedzialny, a także odpowiadasz za konsekwencje ich zamieszczania, dotyczy to również sytuacji gdy Twoje treści zostaną użyte przez inne osoby.

Udostępniając i zamieszczając treści na lub poprzez Usługi, oświadczasz, że jesteś właścicielem tych treści lub masz prawo do udzielania nam praw i licencji przedstawionych w Warunkach. Dodatkowo potwierdzasz, że zamieszczając swoją treść nie naruszasz praw osób trzecich i zgadzasz się pokryć wszelkie opłaty i koszty wynikłe z zamieszczenia tychże treści.

10. Ograniczenia Dotyczące Treści i Użytkowania Usług

Tylko i wyłączenie Ty jesteś odpowiedzialny za zachowanie jak również treści, które zamieszczasz czy wyświetlasz na lub poprzez nasze Usługi a także za wszelkie konsekwencje jakie mogą wyniknąć z tego faktu. Twoje ogłoszenia mogą zostać zamieszczone jedynie we właściwej kategorii i zabronione jest duplikowanie lub zamieszczanie bardzo podobnych ogłoszeń oraz ich treści.

W naszych usługach niedozwolone jest zamieszczanie treści:

 • łamiących lub naruszających prawo,
 • nękających, zastraszających lub prześladujących inne osoby,
 • zawierających dane osobowe lub identyfikujących inną osobę bez wyraźnej zgody tej osoby,
 • dyskryminujących, pełnych nienawiści, niezgodnych z prawem, fałszywych, zawierających pornografie, obscenicznych, obraźliwych, agresywnych, nakłaniających do przemocy lub w inny sposób budzących zastrzeżenia,
 • oferujących podrobione produkty lub naruszających prawa autorskie, znaki firmowe, lub inne prawa osób trzecich,
 • powszechnie uznawanych za spam, dystrybuujących tzw. listy łańcuszkowe lub piramidy finansowe,
 • promujących schematy i programy wynagradzania użytkowników za klikanie w reklamy, wyszukiwanie, przeglądanie stron lub czytanie emaili.

Korzystając z Usług wyrażasz zgodę na to, że w przypadku stwierdzenia przez nas złamania tych Warunków, ich naruszenia lub jeżeli podejrzewamy, że było to Twoją intencją, możemy zmienić kategorię, skasować lub zablokować Twoje ogłoszenie, treści lub część treści.

Użytkowanie Usług dozwolone jest tylko w sposób zgodny z prawem oraz tymi Warunkami. 

Zabraniamy stosowania następujących działań:

 • skanowanie, sprawdzanie czy testowanie naszych systemów czy sieci, lub systemów zabezpieczeń czy metod uwierzytelniania,
 • fałszowanie pakietów TCP/IP i innych części pakietów zarówno podczas dodawania treści jak i w emailach, a także używanie Usług w taki sposób by zmylić, zmienić, lub zafałszować informacje dotyczące źródła,
 • manipulowanie lub uzyskiwanie dostępu do niepublicznych części naszych Usług, naszych systemów komputerowych lub systemów naszych dostawców usług,
 • komunikowanie się z Usługami w inny sposób niż poprzez dostępne, opublikowane przez nas interfejsy (tylko w zakresie określonym przez te Warunki), wyjątkiem jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody na takie czynności (dozwolone jest jedynie indeksowanie stron zgonie z informacjami zamieszczonymi w pliku robots.txt)
 • zakłócanie lub próby zakłócania dostępu do Usług, serwerów, sieci włączając w to takie działania jak flooding, przeciążanie, spamowanie, wysyłanie wirusów komputerowych, zapełnianie poczty elektronicznej, czy tworzenie skryptów tworzących treść w taki sposób, że powoduje to nadmierne obciążenie naszych Usług,
 • próby rozszyfrowania, dekompilacji, dokonywania inżynierii wstecznej oprogramowania i kodu używanego do zapewniania Usług,
 • próby oraz faktyczne podszywanie się pod inną osobę lub podmiot,
 • kopiowanie, wyświetlanie, zbieranie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób treści (w całości lub części) zamieszczonych lub udostępnionych za pośrednictwem naszych Usług bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody (dotyczy to także zamieszczanych przez Ciebie treści). Jeżeli złamiesz powyższe postanowienia, zgadzasz się zapłacić nam 5 000 € za każdy dzień łamania tego warunku,
 • wysyłanie niezamawianej reklamy w żadnej formie,
 • obchodzenie blokad dostępu do Usług,
 • zbieranie informacji o innych użytkownikach bez ich wiedzy i uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także zbierania adresów email i numerów telefonów).

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas za pośrednictwem Usług emaila lub telefonu powiadomień, informacji oraz wiadomości marketingowych, a także akceptujesz kontakt odnośnie usług i produktów, które my oraz nasi partnerzy mogą oferować.

11. Wiek

Nasze Usługi powstały z myślą o osobach pełnoletnich. Zgodnie z przyjętą polityką wewnętrzną nie udostępniamy naszych Usług dla osób poniżej 18 roku życia. Korzystając z naszych usług potwierdzasz, że masz powyżej 18 lat i możesz w sposób zgodny z prawem zaakceptować te Warunki.

12. Usługi Płatne

Przeważająca część naszych Usług jest darmowa, lecz niektóre z naszych usług i produktów dodatkowych, włączając w to umieszczenie treści reklamowe, ogłoszenia wyróżnione oraz pakiety ogłoszeń Premium możemy oferować odpłatnie. Jeśli jakaś treść lub usługa oferowana przez nas jest usługą płatna zostaniesz o poinformowany oraz będziesz miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania warunków płatności. Podczas realizacji płatności za usługi płatne może być wymagana akceptacja warunków firm oferujących określone formy płatności. Ciąży na Tobie odpowiedzialność za dokonanie płatności za usługi wraz ze stosownymi podatkami. Zostaniesz poinformowany o wszelkich zmianach cen Płatnych Usług poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w naszych Usługach.

W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do złamania lub próby złamania czy naruszenia Warunków zastrzegamy sobie prawo do wycofania, usunięcia lub blokady Płatnej Usługi, którą zamówiłeś lub opłaciłeś. Akceptujesz to, że w zarówno takich wypadkach jak i w przypadku zamknięcia konta nie przysługuje Ci zwrot płatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania płatności za Płatne Usługi w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że transakcja nie jest uczciwa, narusza Warunki lub w przypadkach gdy uznamy, iż poprzez takie działanie możemy zapobiec finansowej stracie.

Jeżeli nie będziemy w stanie pobrać płatności wskazaną przez Ciebie metodą lub na Twoim koncie jest zaległość, możemy ściągnąć należność za pomocą innych mechanizmów lub metod uwzględnionych w Warunkach lub prawie.

Zdajesz sobie z tego sprawę oraz zgadzasz się z tym, że ze względu na charakter Płatnych Usług przez nas oferowanych nie jesteśmy w stanie wycofać opłaconych usług i produktów, ani też zamówień, które zostały przetworzone. Zgadzasz się również z faktem, iż w przypadku konieczności otrzymania faktury VAT, niezbędne jest zgłoszenie takiej prośby poprzez bezpośredni kontakt z nami i podanie pełnych danych do faktury przed dokonaniem i opłaceniem zamówienia.

Jeśli zamieszkujesz teren Unii Europejskiej wyrażasz zgodę na wykonanie zamówionych Usług oraz rezygnujesz z prawa do rezygnacji określonego przez  Consumer Rights Directive (2011/83/EU) z późniejszymi zmianami a także inne podobne regulacje.

W przypadku wykupienia Płatnej usługi, takiej jak np. pakiet kilku ogłoszeń i nie wykorzystanie go w okresie 3 miesięcy, zastrzegamy sobie prawo anulowanie takiej usługi bez zwrotu środków.

Wprowadzane do naszych Usług reklamy muszą być zgodne z udostępnioną specyfikacją techniczną oraz nie mogą emitować żadnych dźwięków.

Zdajesz sobie z tego sprawę i akceptujesz fakt, że w celu zaoferowania Płatnych Usług możemy polegać na obsłudze płatności realizowanych przez podmioty trzecie zwanych „Operatorów Płatności” i w takich przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności za problemy z płatnościami które wynikły po stronie Operatora Płatności.

Koszt publikacji ogłoszenia to odpowiednio 2 PLN netto w przypadku ogłoszenia wyróżnionego oraz 4 PLN w przypadku ogłoszenia Premium. W zależności od lokalizacji użytkownika należy doliczyć odpowiednią stawkę podatku VAT. Koszty innych oferowanych usług są zamieszczone na odpowiednich stronach dotyczących tych usług. Wysokość opłat może ulec zmianie.

13. Prawa Autorskie i Znaki Towarowe

Usługi zawierają Treści należące do nas lub Treści do których posiadamy odpowiednie licencje lub upoważnienia. Te Treści są chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe, prawa własności intelektualnej, międzynarodowe konwencje oraz inne prawa mające w tym przypadku zastosowanie. Mając na uwadze powyższe treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody. Zabronione jest także używanie nazw "Oglosimy.pl" „Oglosimy”, ani innych podobnie brzmiących nazw, znaków towarowych, logotypów, ani też innych elementów tworzących naszą markę.

14. Wyłączenie Gwarancji

Usługi świadczone są w "aktualnej postaci" i ani my, ani firmy od nas zależne, ani też firmy działające na naszej licencji nie mogą udzielić gwarancji w stosunku do nich. 

Operator nie może zagwarantować, że oferowane Usługi spełnią Twoje wymagania, ani tego, że świadczone będą w sposób ciągły, terminowy, bezpieczny czy bezproblemowy. Operator nie ma możliwości zagwarantować, że jakiekolwiek informacje uzyskane przez Ciebie w następstwie użytkowania Usług będą wiarygodne i niezafałszowane, jak również, że defekty w działaniu lub funkcjonalności oprogramowania będącego częścią Usług zostaną usunięte.

Żaden z zapisów tych Warunków nie wpływa na Twoje ustawowe prawa jako konsumenta i nie możesz takich uprawnień w drodze umowy zmienić ani się ich zrzec.

15. Ograniczenie Odpowiedzialności

Żaden z zapisów tych Warunków nie ogranicza naszej odpowiedzialności za straty, która zgodnie z prawem nie może być wyłączona lub ograniczona przez prawo. 

Nie moderujemy i nie ingerujemy w Treści zamieszczone przez użytkowników, ani nie jesteśmy w jakikolwiek sposób zaangażowani w transakcje pomiędzy użytkownikami. Godzisz się nie obarczać nas odpowiedzialnością za działania i Treści innych użytkowników. Nie gwarantujemy wiarygodności Treści zamieszczanych przez innych użytkowników, ani komunikacji pomiędzy użytkownikami, ani jakości, bezpieczeństwa oraz legalności ofert.

Operator, jego pracownicy czy też dyrektorzy i reprezentanci nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub celowe straty czy uszczerbek będący wynikiem korzystania z Usługi. Należy włączyć w to przypadki w których straty są bezpośrednio związane z niezdolnością do użytkowania, naszego zaniedbania, przerwy, blokady, zawieszenia, modyfikacji, lub zakończenia świadczenia Usługi.  

Ograniczenie odpowiedzialności występuje w każdym przypadku bez względu czy Operator został powiadomiony lub powinien wiedzieć o możliwości wystąpienia strat czy uszczerbku, czy też nie.

Niektóre normy prawne nie uwzględniają możliwości ograniczenia odpowiedzialności i w takich przypadkach nie będą Cię dotyczyły. W przypadkach orzeczenia przez sąd odpowiedniej instancji naszej odpowiedzialności, nasza odpowiedzialność względem Ciebie lub osób trzecich ( bez względu czy w związku z kontraktem, czynem zabronionym, niestarannością czy też w ścisłym związku z czynem zabronionym przez ustawę czy też w inny sposób) została ograniczona do wysokości większej wartości z dwóch wymienionych: 1€ (słownie: jednego euro) lub opłaty dokonanej przez Ciebie na naszą rzecz, jeżeli takowa wystąpiła, w ciągu ostatnich 30 dni poprzedzających wydarzenie które było powodem postania takiej należności.   

Zawiadamiamy, iż Usługi mogą zawierać odnośniki do stron internetowych (lub innych źródeł) podmiotów trzecich. Zgadzasz się z tym, że nie bierzemy odpowiedzialności za dostępność ani poprawność takich stron internetowych ani ich źródeł. Odnośniki zamieszczone w treści do takich stron nie oznaczają naszego związku czy też poparcia dla tychże stron ani też poparcia dla produktów lub usług oferowane przez te witryny. Akceptujesz własną odpowiedzialność za dalsze użycie tych stron witryn i źródeł.

16. Rekompensata

Wyrażasz zgodę na zabezpieczenie i chronienie Operatora (oraz jego pracowników, partnerów, spółek zależnych następców i dostawców usług) przed jakimikolwiek roszczeniami finansowymi, na pokrycie wszelkich kosztów finansowych, w tym kosztów sądowych, procesowych, ewentualnych odszkodowań w wypadku naruszenia lub złamania przez Ciebie tych Warunków. Wszelkiego rodzaju naruszeń praw osób trzecich czy też w wyniku wystąpienia jakichkolwiek innych niewymienionych tutaj roszczeń odnośnie strat, które powstały na skutek dodanych przez Ciebie treści.

17. Zgłaszanie Naruszenia Praw Autorskich lub Innych Praw Własności Intelektualnej

Jako właściciel Usług respektujemy prawa autorskie i własności intelektualnej i tego samego oczekujemy od naszych użytkowników. Podejmiemy działania w przypadku naruszeń tych praw jeśli zostaną prawidłowo do nas przekazane.

Miej na uwadze fakt, że decydując się na przesłanie do nas zgłoszenie naruszenia praw autorskich z prośby o usunięcie treści rozpoczynasz proces prawny.

Wyrażasz zgodę na pokrycie wszelkich szkód i kosztów w sytuacji przesłania do nas zgłoszenia naruszenia praw autorskich, które jest nieprawdziwe, nieważne lub do którego nie posiadasz odpowiednich praw.

Mając na uwadze powyższe treści Warunków, przed dokonaniem zgłoszenia naruszenia praw autorskich zachęcamy do kontaktu z prawnikiem.

W przypadku chęci przesłania do nas zgłoszenia naruszenia praw autorskich musisz dostarczyć nam następujące dokumenty:

 • Identyfikacja materiałów, które zgłaszasz jako naruszające prawa autorskie, dokładny opis zawartości chronionej prawami autorskimi,
 • Identyfikacja oraz dokładny opis lokalizacji materiałów,
 • Lokalizacja treści łącznie z adresem URL. Adres ogłoszenia musi być identyfikowalne za pomocą unikalnego ID, każde przekazywane zgłoszenie powinno być indywidualnie przypisane do ogłoszenia (z unikalnym ID), w innym przypadku nie będziemy w stanie zidentyfikować i usunąć ogłoszenia.
 • Dane kontaktowe, które umożliwią nam kontakt z Tobą. Dane kontaktowe które są niezbędne to: adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencji.
 • Oświadczenie następującej treści: "Potwierdzam w dobrej wierze, że w przypadku materiałów chronionych prawami autorskimi, które zostały opisane w tym zgłoszeniu jako naruszające prawa autorskie, nie została uzyskana zgoda właściciela praw autorskich ani jego pełnomocnika."

"Przysięgam pod groźbą odpowiedzialności karnej, że informacje zawarte w tym powiadomieniu są prawdziwe oraz że jestem właścicielem praw autorskich do materiałów lub posiadam pełnomocnictwo udzielone mi przez właściciela praw autorskich do materiałów, które zostały w tym przypadku naruszone. ",

"I have a good faith belief that use of the copyrighted materials described above as allegedly infringing is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law."

"I swear, under penalty of perjury, that the information in the notification is accurate and that I am the copyright owner or am authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.".

Kompletne zgłoszenie wymaga podpisu lub podpisu elektronicznego właściciela praw autorskich lub osoby mającej odpowiednie upoważnienie. Zgłoszenie i podpis musi zawierać Twoje pełne imię i nazwisko.

 • Dołącz dokument powierzające Twoją tożsamość oraz potwierdzający posiadanie praw autorskich do materiałów względem których zostały naruszone prawa autorskie.
 • Wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać przesłane za pomocą formularza kontaktowego lub na adres kontaktowy.

 

18. Użytkowanie Międzynarodowe

Mając na uwadze globalny charakter Internetu, jesteś zobligowany do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa, włączając w to przepisy prawa dotyczące transmisji danych wysyłanych z kraju w którym posiadamy, wynajmujemy, nadzorujemy, zarządzamy lub użytkujemy naszą infrastrukturę techniczną lub kraj w którym przebywasz, oraz przestrzegania odpowiednich przepisów prawa w zakresie akceptowanej treści, zachowania w Internecie oraz użytkowania.

19. Wypowiedzenie

Warunki zaczną obowiązywać w chwili ich wypowiedzenia przez Ciebie lub Operatora jedną z metod opisanych poniżej.

Warunki możesz wypowiedzieć w każdym dogodnym momencie poprzez powiadomienie nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, dezaktywacji konta czy też zaprzestania korzystania z usługi. W przypadku jeśli posiadasz konto powiadomienie o wypowiedzeniu Warunków musi zostać wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego przed dezaktywacją konta. Wyrażasz zgodę na to, że zastrzegamy sobie prawo do archiwizacji, przechowywania oraz przetwarzania treści, które dodałeś do Usługi i zakończenie świadczenia usługi nie skutkuje ograniczeniem tego prawa.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Warunków lub też ograniczenia dostępu do całości lub części Usług w dowolnym momencie bez podania przyczyny, zarówno informując Cię z wyprzedzeniem o tym fakcie jak również nie.

W przypadku zakończenia funkcjonowania Warunków, wszystkie licencje i inne prawa, które od nas otrzymałeś przestają obowiązywać. 

Wszystkie postanowienia tych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać zakończenie Warunków, włączając w to paragrafy 9, 13, 14, 15, 16, 20.

20. Warunki Ogólne

Przedstawione Warunki zostały przygotowane w oparciu o przepisy prawa właściwego dla siedziby operatora i są regulowane przez te przepisy bez względu na stosowane lub ich konflikt z lokalnym prawem odpowiednim dla miejsca Twojego zamieszkania.

Wszelkie roszczenia, postępowania prawne lub spory powstałe w powiązaniu z Usługami będą rozstrzygane przed sądami właściwymi dla Operatora serwisu, chyba że Operator serwisu postanowi inaczej.

W przypadku korzystania z Usług w innym kraju, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich praw, które mają zastosowanie w Twoim przypadku.

Jeżeli jakikolwiek zapis Warunków lub jego część zostanie z jakiegoś powodu uznana przez sąd kompetentnej instancji za nieważny , nielegalny czy też nie mający zastosowania, pozostałe zapisy Warunków nadal pozostają wiążące.

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas komunikatów w formie elektronicznej oraz akceptujesz wszelkie warunki, umowy, powiadomienia oraz inne formy komunikacji, które od nas otrzymasz i będą one traktowane jako otrzymane w formie pisemnej.

W sytuacji złamania Warunków, poprzez korzystanie z Usług w sposób nieautoryzowany, możesz nie otrzymać żadnych powiadomień jednak zgadzasz się, że w takim przypadku wszelkie powiadomienia, które w przypadku korzystania z Usług w sposób autoryzowany być otrzymał, będą uznane jako dostarczone.

Brak reakcji lub wykonania z naszej strony, któregokolwiek postanowienia tych Warunków nie zonacza rezygnacji z prawa do ich realizacji lub wykonania.

Żadna ze stron nie ma prawa przenieść Warunków na inną osobę lub podmiot, przy czym zastrzegamy sobie prawo do dokonania takiego przeniesienia na spółkę zależną, spółkę holdingową lub spółkę będącą spółką zależną tej spółki holdingowej.

Aktualna wersja Warunków użytkowania unieważnia jakiekolwiek poprzednie wersje Warunków. Brak innych beneficjentów warunków chyba że odpowiednie zapisy w tychże Warunkach stanowią inaczej.

21. Polityka Prywatności

Respektujemy i chronimy prywatność naszych użytkowników i niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jakie informacje są zbierane w momencie korzystania przez użytkowników z Usług, a także w jaki sposób informacje te są zbierane, użytkowane i współdzielone. 

Nasza Polityka Prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianie. W związku z tym, w zakresie Twoich obowiązków jest jej przeglądanie od czasu do czasu i zapoznanie się z tymi zmianami. O zmianach poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, chyba że są one wprowadzane z powodów prawnych lub administracyjnych.

Prosimy pamiętać, iż ta Polityka Prywatności nie odnosi się do podmiotów trzecich, z którymi możemy współpracować, dlatego powinieneś zawsze zapoznać się z polityką prywatności tych podmiotów zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych Usług.

W celu zapewnienia i świadczenia naszych Usług, gdy dokonujesz rejestracji lub używasz naszych Usług, może zajść potrzeba zbierania pewnych informacji.

Możemy zebrać pewne informacje, które nie mają charakteru personalnego i są automatycznie dla nas dostępne, takie jak rodzaj przeglądarki, adres IP, numer portu, system operacyjny czy lokalizacja użytkownika. Możemy również zbierać pewne informacje, które przesyłasz do nas w sposób dobrowolny, takie jak adres email, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, czy też informacje dotyczące metod płatności, które używasz. Dodatkowo możemy zbierać pewne informacje dotyczące aktywności użytkownika, takie jak data ostatniej wizyty czy wyszukiwane frazy lub otrzymać pewne informacje ze źródeł trzecich jak np. Google Analytics.

Używając naszych Usług, zgadzasz się na zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, ujawnianie, użytkowanie i współdzielenie informacji niepersonalnych, jak również personalnych. Akceptujesz również to, iż wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za personalne informacje, które współdzielisz poprzez nasze Usługi.

Możemy, skorzystać z informacji w celu:

 • zapewnienia, udoskonalenia, monitorowania oraz spersonalizowania Usług, Treści oraz reklam,
 • rozwijania oraz testowania nowych produktów oraz usług,
 • przesyłania elektronicznych newsletterów, powiadomień oraz innych wiadomości (w tym także marketingowych),
 • zapobiegania, wykrywania oraz badania aktywności, które mogą nie być zgodne z prawem lub prowadzić do złamania Warunków,
 • kontaktu z Tobą odnośnie usług, które my lub nasi partnerzy oferują.

Współdzielenie informacji.

Tak jak inne firmy, w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług, pewnych funkcjonalności mediów społecznościowych, przetwarzania płatności, dostarczania reklam i udostępniania użytkownikom innych funkcji, współpracujemy z partnerami oraz korzystamy z usług i produktów podmiotów trzecich. W rezultacie, w określonych sytuacjach, może zachodzić potrzeba współdzielenia z naszymi partnerami lub innymi podmiotami trzecimi niektórych informacji dotyczących Ciebie. Dodatkowo w pewnych sytuacjach możemy przekazać pewne dane uprawnionym organom Państwowym w rezultacie prowadzonego postępowania dotyczącego działań niezgodnych z prawem, naruszających prawo, Warunki lub działań na szkodę innych osób oraz podmiotów.

Ciasteczka, pamięć lokalna oraz pixel tags.

Używamy ciasteczek oraz innych podobnych technologii takich jak, pamięć lokalna czy pixel tags w celu zapewnienia najlepszej jakości usług. 

Ciasteczka to małe tekstowe pliki, które zapisywane są na Twoim komputerze poprzez strony internetowe które odwiedzasz. Są szeroko stosowane by zapewnić lub usprawnić działanie stron internetowych. Używamy ich między innymi do badania wydajności naszych Usług, w celu umożliwienia użytkownikom logowania do konta lub zapisywania preferencji użytkownika. 

Pixel tags to małe porcje kodu, na stronie, aplikacji, lub w powiadomieniu email. Jak wiele innych firm, możemy ich używać do potwierdzenia czy użytkownik wszedł w interakcję z określonymi treściami oraz by poprawić i zmierzyć wydajność naszych Usług.

Pamięć lokalna to standardowa technologia, pozwalająca stronie lub aplikacji na zapisanie danych lokalnie na komputerze użytkownika i tak jak inne technologie pozwala nam na poprawienie Usług oraz sprawienie by działały szybciej i bardziej niezawodnie.

Usługi zapewniane przez podmioty trzecie.

W celu wzbogacenia Usług i funkcjonalności , zaimplementowaliśmy społecznościowe przyciski, pluginy, widżety, oprogramowanie typu analytics oraz skryptu od podmiotów trzecich takich jak Facebook, Twitter, Google. Usługi z taką funkcjonalnością mogą używać ciasteczek tych podmiotów (tzw. third-party cookies), nad którymi nie mamy kontroli. W związku z tym powinieneś zawsze sprawdzić odpowiednią usługę podmiotu trzeciego by dowiedzieć się więcej na temat tego jak działają te ciasteczka.

Wyłączenie obsługi.

Możesz zawsze wyłączyć obsługę ciasteczek w Twojej przeglądarce, włącznie z obsługą ciasteczek podmiotów trzecich, a także wyczyścić lokalną pamięć. Jednakże uwzględnij to, iż pewne funkcje naszych Usług, takie jak autentykacja czy pamiętanie Twoich preferencji mogą w takim przypadku nie działać prawidłowo. 

Jeżeli masz jakieś pytania na temat Warunków lub Polityki Prywatności, możesz przesłać do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie kontakt lub wysłać zapytanie na adres siedziby Operatora serwisu zamieszczony w Warunkach Ogólnych. 

Pozycjonowanie